Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Societății Salpitflor Green S.A

    

1. Legea nr.31/1990 privind societățile;

2. Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;

3. Legea nr.101/2006 serviciului de salubrizare a localităților;

4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public;

5. Legea nr.53/2003 Codul Muncii;

6. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

7. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată;

9. Legea nr.287/2009 Cod Civil;

10. Legea nr.134/2010 Cod Procedură Civilă;

11. Legea nr.207/2015 Cod Procedură Fiscală;

12. Legea nr.227/2015 Cod Fiscal;

13. Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

14. Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

15. Hotărârea nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

16. Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

17. Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;

18. Hotărârea nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;

19. Ordinul nr.82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

20. Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat;

21. Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar – contabile;

22. O.U.G 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

23. O.U.G nr.58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice;

24. HCL nr.281/2010 privind înființarea Societatii Salpitflor Green S.A., cu modificările și completările ulterioare;

25. HCL nr.111/2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea Salpitflor Green S.A.;

26. HCL nr.238/2018 privind delegarea serviciului public de salubrizare: măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț către Societatea Salpitflor Green S.A.;

27. Actul constitutiv al Societatii Salpitflor Green S.A.;

28. Certificatul Oficiului Registrului Comerțului la nr. J03/913/16.09.2010, Cod unic de inregistrare RO 27393335.

Întocmit, Șef Serviciu Resurse Umane, Juridic, jur. Diana Maria Idoraș